Ekonomika a finance

  Ekonomika a finance je soubor jednotlivých modulů, určených k zajištění finančních toků společnosti, jejich účetní a daňové evidence a ekonomický kontroling.
  Moduly jsou určeny pro: ekonoma společnosti, účetní, pokladní, správce majetku.

  Účetnictví

  • Klíčový modul pro evidenci dat určených ostatním modulům a pro provádění základních účetních operací. Nabízí přehled dalších seznamů, obsahuje účetní deník s veškerými pohyby na účtech společnosti, k dispozici jsou i účetní přehledy a náhled okamžitého stavu účtů. Součástí aplikace je účtový rozvrh a také kalendář, upozorňující na důležitá data a termíny.
  • Systém tvorby jednotlivých účetních záznamů může být v různé míře automatizovaný, takže při běžném provozu na základě předkontací na primárním dokladu tvoří navazující doklady a současně přiřazuje účty vybraným jednotkám (pokladnám, pohledávkám aj.). Kromě předem provedeného nastavení lze pro zaúčtování přímo zadat účty MD a D (má dáti a dal) pro konkrétní doklad.
  • Systém umožňuje několik způsobů pořizování nových dokladů. Od nejjednoduššího, kdy nově vytvořený doklad ihned plnohodnotně ovlivňuje účetnictví, až po postupné schvalování a zaúčtování dokladu (koncept, aktivní, schválení, zaúčtování apod.).
  Zobrazení karty účetního zápisu v Money S5

  Zobrazení karty účetního zápisu v Money S5

  Kontroling

  Spíše než o modul se jedná o několik souvisejících funkcí, které prostupují jednotlivými moduly. Souhrnně jsou potom kontrolingové aplikace dostupné z modulu Účetnictví.

  • Saldo – základní přehled saldokontních účtů a tisk přehledu, roztříděného podle jednotlivých kontrolingových proměnných a časových období.
  • Aktivní saldo – interaktivní sestava salda, která usnadňuje tzv. „čištění salda“ a výrazně zrychluje operace v rámci saldokontních účtů. Je optimalizované pro rychlou práci účetních, pro velkou míru uživatelského přizpůsobení a umožňuje pohodlné zobrazení a tisk roztříděný podle vybraných proměnných. Přímo přes modul lze upravovat všechny zdrojové doklady a účetní zápisy.
  • Závazky a pohledávky – přehledný seznam pohledávek a závazků, roztříděný podle data splatnosti, výše částky či jiného klíče umožňuje okamžitý přehled o solventnosti obchodních partnerů. Vhodným nastavením je možné automatizovat generování pohledávek na základě nesplacených závazků a dále tvorbu upomínek a penalizací (viz dále).
  • Kontrola účetní souvztažnosti – tyto funkce podporují evidenci jednotlivých účtů oproti sobě, například rychlý přehled aktuálního stavu DPH a jeho základní kontrolu.
  • Finanční prostředky – aktuální a okamžitý přehled finančních prostředků včetně výhledu do budoucna na základě cash-flow a nesplacených pohledávek aj.

  Banka a Pokladna

  • Moduly Banka a Pokladna slouží pro evidenci stavu a pohybu finančních prostředků a také pro rychlé zpracování bankovních výpisů, příkazů k úhradě a inkasa.
  • Evidují hotovost (včetně cenin a šeků či stravenek), peněžní účty v bankách (v domácí i cizí měně), krátkodobé úvěry, krátkodobý finanční majetek a peníze na cestě.
  • Kromě aktuálních zůstatků jednotlivých účtů je k dispozici i přehled historie pohybů či stav k danému datu.

  Upomínky a penalizace

  Modul slouží k práci s pohledávkami, ke generování upomínek, v neposlední řadě také k vytváření penalizačních faktur a k vypořádání přeplatků a malých nedoplatků. Je rozdělen na sekci upomínek a penalizací.

  • Upomínky umožňují tvorbu jednotlivých upomínek, jejich evidenci, tisk a konečně e-mailové i poštovní rozesílání.
  • Penalizace slouží k vytváření penalizačních faktur a jejich distribuci.
  • Modul dále slouží k vystavení vnitropodnikových dokladů, které řeší problematiku drobných přeplatků a nedoplatků. Lze je díky tomu snadno zaúčtovat a vypořádat.
  • Typický postup je následující: při překročení data splatnosti je vytvořena e-mailová upomínka, po dalších 14 dnech druhá a například po měsíci je prostřednictvím Money S5 vygenerována faktura z prodlení, která už eviduje zvyšující se penále.

  Homebanking

  Money S5 podporuje elektronické obchodování a přímé propojení modulu Banka s peněžními ústavy. Bankovní výpisy a kurzovní lístky lze automaticky načítat elektronickou cestou, opačným směrem jsou potom exportovány informace o platbách a inkasech. Systém také inteligentně „shlukuje“ jednotlivé platby, čímž optimalizuje náklady na tyto bankovní operace.

  Majetek

  Majetek - karta

  Karta majetku a obecné informace

  Money S5 nabízí pokročilou evidenci majetku, která zahrnuje následující možnosti a rozlišení:

  • Majetek krátkodobý, dlouhodobý i leasingový.
  • Evidence cizího, zapůjčeného majetku.
  • Více odpisových plánů, definice vlastních odpisů.
  • Lineární a zrychlené daňové odpisování.
  • Zohlednění odlišného algoritmu po technickém zhodnocení majetku.
  • Odepisování i podle skutečné spotřeby kapacity v závislosti na libovolné jednotce.
  • Evidence jejího umístění a specifikace jednotlivých pracovišť.
  • Přiřazení majetku konkrétnímu zaměstnanci včetně krátkodobého zapůjčení.
  • Generování splátkového kalendáře u leasingového majetku a návazné zpracování závazkových dokladů včetně evidence DPJF dalších příslušných nákladů.

  Výkaznictví

  • Money S5 podporuje tvorbu základních účetních a legislativních sestav podle českých, slovenských a mezinárodních standardů.
  • Součástí modulu je i možnost definice vlastních účetních výkazů podle vlastního nastavení a kontrolingových proměnných.
  • Modul sleduje i ziskovost či výnosy pro různé obchodní partnery či typy činnosti, při vhodném provázání s dalšími moduly lze jeho prostřednictvím vykazovat i ekonomičnost a účinnost jednotlivých obchodních procesů a případů.
  • Typy připravených výkazů: Intrastat, Elektroodpady Retela, Obaly EKO-KOM, Výkaz ADR a další.
  • Pro náročné uživatele je k dispozici i samostatný výkazový modul Datev Balance, který umožňuje pokročilé výkaznictví podle mezinárodních IFRS standardů.

  DPH

  Různá zdanitelná plnění jsou rozčleněna podle své povahy, což je využito při tvorbě výkazů (Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení). K tomu slouží Členění DPH, které je možné zadat na prvotních dokladech, dokonce i zvlášť pro každou jejich položku. Modul obsahuje i další funkce:

  • Neomezené množství různých sazeb DPH včetně termínů platnosti.
  • Automatický výběr správné sazby na základě data uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Zadání částky s daní i bez daně, zbylé údaje jsou automaticky dopočítány.
  • V případě potřeby ruční úprava konkrétní sazby.
  • Možnost zadat ve specifických případech položky obsahující pouze základ nebo pouze daň.
  • Shrnutí všech položek v záhlaví každého daňového dokladu (základy daně, daně, celkové částky apod.).
  • Korekci DPH lze jednoduše provést zapsáním potřebných hodnot, systém dopočítá a eviduje rozdíl.
  • Možnost přímé editace souhrnné částky dokladu v případě, kdy neobsahuje žádné jednotlivé položky.
  • Zpracování DPH u přijatých a poskytnutých záloh pomocí daňového dokladu, nebo samovyměření DPH při pořízení zboží nebo služeb od plátce z jiného členského státu EU (tzv. Reverse Charge).

  Intrastat

  Společnosti, které překročí částku 4 miliony při exportu a 2 miliony při importu zboží v rámci Evropské unie, mají zákonnou povinnost předkládat pravidelný výkaz Intrastat. Money S5 jeho tvorbu maximálně zjednoduší. Automaticky eviduje položky, které do něj bude nutné zahrnout, a v pravidelných intervalech vytváří jejich seznam a rozvahu v podobě podle platné legislativy. Samozřejmostí je elektronické podání výkazu na celní správu přes on-line portál nebo aplikaci IDES.

  Fakturace

  Faktura vydaná

  Náhled na vydanou fakturu v programu Money S5

  • Modul eviduje faktury vydané i přijaté, umožňuje jejich vystavení, stornování nebo úpravu přímým výběrem z ceníkových, adresních a skladových seznamů či jejich „překlopením“ z konkretizované objednávky (dodacího listu atd.).
  • Money S5 dokonce podporuje import dat z faktury v PDF formátu v případě stálých dodavatelů, což velmi výrazně urychlí práci účetního.
  • V případě, že dodavatel i odběratel používá Money S5, mohou být také faktury vydané na jedné straně a přijaté na straně druhé automaticky předané a spárované prostřednictvím XML přenosu.

  Více informací o modulu Fakturace zde.

  TaxEdit S5

  Pro správu daňových formulářů je dobrou pomůckou právě TaxEdit. Tato nadstavba pro komfortní výkaznictví zjednoduší a urychlí jinak náročnou práci ekonoma. Jedná se o profesionální software, určený pro snadné a rychlé sestavení velkého množství daňových přiznání v prostředí originálních formulářů s přímým přístupem k nápovědě a podrobnému helpu. Uživatel se tak zpočátku nemusí učit zpaměti přesně požadované obsahy jednotlivých polí. TaxEdit je také vybaven kontrolním systémem, takže jakékoliv chybné sestavení nebo vyplnění ve vazbě na platnou legislativu je u jednotlivých řádků signalizováno upozorněním nebo zablokováním chybného vstupu.

  Více informací o modulu TaxEdit S5.

  Mezinárodní DPH

  Modul Mezinárodní DPH využijí všichni uživatelé, kteří mají registraci k DPH také mimo Českou republiku. Umožňuje založení libovolného množství registrací k DPH. Ke každé registraci si snadno přidáte DIČ stejně jako další údaje požadované legislativou konkrétního státu.

  Při vytváření jednotlivých dokladů stačí zvolit požadovanou registraci a Money automaticky doplní veškeré náležitosti potřebné ke správnému odvodu mezinárodní DPH.

  Kromě toho, že jednoduše vystavíte doklady s veškerými potřebnými náležitostmi pro odvod DPH do jakéhokoliv státu EU, najdete v modulu také celou agendu pro odvod DPH na Slovensku, a to dokonce včetně elektronického podání.

  Máte zájem o Money S5?

  Ozveme se vám zpět!

  Vaše jméno*

  Společnost

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva


  Další moduly:

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close