Vzorové příklady: Vystavené faktury v podvojném účetnictví

Tento příklad vás naučí pracovat s vystavenými fakturami včetně faktur zálohových (s ohledem na konfiguraci odpočtu zálohy a její úhrady, vyúčtování a vystavení vyúčtovacího dokladu), vystavení nabídky a jejího přenosu do objednávky, vyřízení objednávky a prodej zboží s fakturou vydanou. Součástí příkladu jsou dále vystavené dodací listy, faktury vystavené v cizí měně (včetně videonávodu) a dobropisy.

  Vystavení zálohové faktury

  Podrobný postup na vytvoření zálohové faktury, daňového dokladu a vyúčtovací faktury naleznete zde: Metodika zaúčtování plateb zálohových faktur

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. vystaví firmě Kancelářské potřeby s.r.o., zálohovou fakturu na 2 ks Stanu Camping.

  • Na kartě Obchod / Prodej / Vystavené faktury tlačítkem Přidat zálohu otevřete zálohovou fakturu. O zálohových fakturách se neúčtuje. V případě položek ze skladu se nevytváří žádné skladové pohyby, vytvoří se pouze rezervace. Zálohové faktury mají charakter objednávkových dokladů. Nevstupují do výkazu Intrastat a nelze je stornovat ani dobropisovat.
  • Zobrazí se Výběr typu vystavené faktury, kde vyberete typ Záloha.
  • Zobrazí se karta zálohové faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo dle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Odběratele vyberete z Adresáře firmu Kancelářské potřeby s.r.o.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě, kde vyberete ve skupině Stany Stan Camping. Počet MJ zadáte 2 ks.
  • Seznam zásob opustíte tlačítkem Zavřít.
  • Na zálohové faktuře se zobrazí, podobně jako u objednávkových dokladů, na dokladu a v položkách data Vyřídit nejdříve, Vyřídit do a Vyřízení. Datum Vyřízení se doplní automaticky při přetažení zálohové faktury do vyúčtovací.
  • Tlačítkem OK zálohovou fakturu uložíte.

  Zálohová faktura vystavená

   

  Konfigurace odpočtu zálohy

  Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku záložka Fakturace, spodní záložka Odpočet zálohy si nastavíte v předkontacích pro odpočet zálohy i účty pro DPH. Nezapomeňte zadat také Členění DPH, které je uskutečněným zdanitelným plněním. Na uvedeném příkladu je použita metoda účtování o odpočtu tzv. protizápisem, tj. částka odpočtu je účtována kladně. Pokud použijete účtování zápornou částkou, musí být použitá předkontace samozřejmě „inverzní“ k uvedené, tj. s prohozenými stranami MD a D.

  Odpočet zálohy – nastavení

   Úhrada zálohy

  Po obdržení úhrady na náš bankovní účet (nebo v hotovosti na pokladnu) vytvoříme Příjmový bankovní (nebo pokladní či interní) doklad a tuto fakturu uhradíme obvyklým způsobem přes tlačítko Variabilní symbol. Hradící doklad musí obsahovat pouze úhrady zálohy, nesmí obsahovat i jiné úhrady dokladů. Hradící doklad musí mít částku v nulové sazbě DPH a členění DPH bez vlivu.

  Vystavení daňového dokladu k přijaté platbě

  Po uložení hradícího dokladu program automaticky nabídne tvorbu Daňového dokladu k přijaté platbě. Pokud jej nevytvoříte, můžete doklad vytvořit kdykoliv v seznamu bankovních, pokladních, interních dokladů, faktur vystavených a faktur přijatých tlačítkem Vytvořit daňový doklad. Následně se vytvoří Daňový doklad, který se uloží do seznamu Faktur vystavených. Rozpis částek daně v jednotlivých sazbách DPH se přebírá ze zálohové faktury poměrově k celkové částce úhrady. Pokud nebyl na zálohové faktuře proveden rozpis daně, tak je třeba částky daně následně na daňovém dokladu rozepsat.

  Vytvoření daňového dokladu

  Doklad k přijaté platbě

  Tento vytvořený Daňový doklad k přijaté platbě vytiskneme a zašleme odběrateli, aby si mohl nárokovat odpočet daně.

  Vyúčtování zálohy – vyúčtovací faktura

  • Pořídíme vyúčtovací fakturu obvyklým způsobem, tj. se všemi položkami, které odběrateli fakturujeme, a provedeme přidání odpočtových položek pomocí volby Přidat položku / Odpočet zálohy.
  • Ve výběrovém Seznamu nevypořádaných zálohových faktur vyberete příslušnou zálohovou fakturu a potvrdíte.
  • Zobrazí se Karta položky faktury s uvedeným rozpisem již uhrazeno a již vyúčtováno.
  • Po uložení vyúčtovací faktury se provedou skladové pohyby.
  • Program začne automaticky nabízet položky odpočtu zálohy podle toho, v kolika sazbách DPH byly rozepsány částky úhrady na daňovém dokladu k přijaté platbě. Na kartě položky odpočtu zálohy vidíte přehledně rozpis částek celkové úhrady v jednotlivých sazbách daně (částky se přebírají z daňového dokladu) a dále rozpis již vyúčtovaných částek.
  • V rozpisu sazeb “již vyúčtováno” není zohledněna právě editovaná položka. Tohoto lze ovšem dosáhnout zatržením přepínače „Celkem s aktuální položkou“.

  Karta položky faktury

  • Program nedovolí zadat v příslušné sazbě DPH vyšší částku s daní, než je částka “již uhrazeno”.
  • Po uložení vyúčtovací faktury se provede její zaúčtování (způsob zaúčtování protizápisem ano/ne se přebírá z Nastavení účetního roku).

  DŮLEŽITÉ:  Z legislativních východisek vychází i program Money S3. Na vyúčtovacích fakturách považuje za korektní, pokud jsou normální i odpočtové položky zadány se shodným typem ceny „bez DPH“ či „s DPH“. Z tohoto důvodu nejsou v těchto případech zobrazovány v záložkách „Plnění“ a „Odpočty“ částky, které jsou irelevantní. Podobně se chová program při tisku a zobrazování těchto hodnot v seznamech.

  Pokud není dodržen princip shody typu ceny normálních i odpočtových položek, je uživatel na tuto situaci upozorněn v záhlaví faktury. Program v tomto případě počítá výslednou daň (a základ) jako prostý součet všech těchto hodnot z položek dokladu (odpočtové položky mají tyto hodnoty opačné, takže se de facto odčítají).

  Upozornění: Protože se u odpočtových položek počítá daň vždy dle zvoleného typu ceny (vesměs tedy „zdola“ či „shora“), může dojít k tomu, že odpočtené částky se liší od částek zadaných na  daňových dokladech. Tuto situaci je vždy možné řešit rozdělením položky odpočtu na dvě položky s typem ceny „jen základ“ a „jen DPH“, nebo  i tak, že přepíšete na daňovém dokladu příslušné částky základu a daně.

  Upozornění: Z výše popsaných důvodů zásadně nedoporučujeme používat nastavení pro zaokrouhlení daňových dokladů k přijaté platbě.

  Vystavená nabídka

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. zašle firmě Sportovní potřeby s.r.o. nabídku na 9 ks Stanů Camping a 5 ks Stanů Extrem.
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej / Nabídky zvolíte Přidat a otevřete Kartu nabídky. Vyberete způsob platby, dopravu, odběratele a doplníte data.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě. Ve skupině Stany označíte „Stan Camping“ a „Stan Extrem“ a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Otevře se Karta položky, zde do Počtu MJ zadáte počet kusů.
  • Uložíte tlačítkem OK.

  Položka nabídky

   

  • Seznam zásob opustíte tlačítkem Zavřít.

  Vystavená nabídka

   

  Přenos nabídky do objednávky

  Příklad (pokračování předchozího příkladu):
  Firma Sportovní potřeby s.r.o. s nabídkou souhlasila. Objednala si zboží v nabízeném rozsahu.
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej / Objednávky přijaté zvolíte Přidat.
  • V nabídce Převzít z dokladu zvolíte Nabídku vystavenou. Otevře se Seznam nabídek vystavených.
  • Označíte vybranou nabídku a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Objednávka je nyní kompletně vyplněná, uložíte ji tlačítkem OK. V tento moment máte zboží rezervováno. Na Kartě zásoby se můžete podívat do pole Objed., nebo tlačítkem Objednávky, kolik kusů zboží je rezervováno.

  Přijatá objednávka

   

  Vyřízení objednávky a prodej zboží fakturou vydanou

  Příklad (pokračování předchozího příkladu):
  Firma SPORT, a.s. objednávku vyřídí – dodá zboží a vystaví na ně fakturu. Vyúčtuje i balné ve výši 500,- Kč bez DPH.
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené zvolíte Přidat fakturu.
  • Ze zobrazeného seznamu Výběr typu vystavených faktur vyberte typ „ZBOŽÍ“.
  • Zobrazí se karta Vystavené faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Vyberete konstantní symbol, způsob úhrady a upravíte data.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci FV001 – Tržby za zboží.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 01,02 – Uskutečněné zdanitelné plnění tuzemsko.
   Poslední čtyři popsané kroky můžete vynechat, máte-li příslušné hodnoty nastavené v Typu vystavené faktury.
  • V nabídce Převzít z dokladu zvolíte Objednávku přijatou. Otevře se Seznam přijatých objednávek. Vyberte objednávku a potvrdíte tlačítkem OK. Pozn. Můžete samozřejmě vynechat krok tvorby objednávky z nabídky, a do vystavené faktury přetáhnout rovnou Nabídku vystavenou.

  Seznam přijatých objednávek

  • Program zobrazí Seznam neuhrazených pohledávek, pokud odběratel má neuhrazené doklady, můžete zvážit, zda je vhodné dodávat této firmě zboží na fakturu. Seznam ukončete tlačítkem Zavřít.
  • V nabídce Přidat položku zvolíte Novou položku. Otevře se Karta položky faktury. Do kolonky Popis doplníte balné, dále cenu 500,- Kč, Typ ceny Bez daně a Sazbu daně 21%.
  • V záložce Podrobnosti vyberete Předkontaci FV002-Tržby za služby.
  • Kartu položky uložíte tlačítkem OK.
  • Nyní je faktura hotová, tlačítkem OK ji uložíte. Tímto krokem dojde také k odpisu zboží ze skladu. Automaticky vygenerovanou Skladovou výdejku si můžete prohlédnout v nabídce Sklad / Skladové doklady. Pozn. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, spodní záložka Skladové doklady si můžete nastavit tisk skladových dokladů při fakturaci.

  Vystavená faktura

  Faktura vydaná a dodací list vystavený

  Příklad:
  Firma Sportovní potřeby s.r.o. odebrala ze skladu firmy SPORT, a.s. 5 ks Stanů Camping. Odběrateli byl vystaven dodací list. Na základě dodacího listu vystaví účetní oddělení fakturu.
  Postup:

  • Na kartě Sklad zvolíte Vystavený dodací list. Otevře se Karta dodacího listu.
  • Vyberete z Adresáře odběratele.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě. Ve skupině Stany označíte „Stan Camping“ a potvrdíte tlačítkem OK.
  • Zobrazí se karta Přidat položku do vystaveného dodacího listu. Do kolonky Počet MJ zadáte 5.
  • Seznam zásob na skladě ukončíte tlačítkem Zavřít.
  • Vystavený dodací list uložíte tlačítkem OK.

   

  Vystavený dodací list

  • Tímto krokem dojde také k odpisu zboží ze skladu.
  • Nyní vystavíte fakturu.
  • Na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené zvolíte Přidat fakturu.
  • Ze zobrazeného seznamu Výběr typu vystavených faktur vyberete typ „ZBOŽÍ“.
  • Zobrazí se karta Vystavené faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení/ Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Vyberete konstantní symbol, způsob úhrady a upravíte data.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci FV001 – Tržby za zboží.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 01,02 – Uskutečněné zdanitelné plnění tuzemsko.
  • Poslední čtyři popsané kroky můžete vynechat, máte-li příslušné hodnoty nastavené v Typu vystavené faktury.
  • V nabídce Převzít z dokladu zvolíte Dodací list. Otevře se Seznam skladových dokladů, Vyberete dodací list a potvrďte tlačítkem OK. Pozn. Pokud vyberete do faktury nejprve adresu odběratele, zobrazí se v seznamu skladových dokladů pouze doklady pro konkrétního odběratele.
  • Faktura je nyní hotová, uložíte ji tlačítkem OK.

   

  Vystavená faktura z dodacího listu

  Faktura vystavená v cizí měně (videonávod)

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. prodala firmě Rucksack sport 1 ks Raft Caňon. Faktura je vystavena v EUR.
  Postup:

  • Na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené zvolíte Přidat fakturu.
  • Ze zobrazeného seznamu Výběr typu vystavených faktur vyberete typ „ZBOŽÍ“.
  • Zobrazí se karta Vystavené faktury.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money/ Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Tlačítkem Cizí měny zobrazíte kartu Doklad v cizí měně, kde si vyberete cizí měnu EUR. Zde vidíte pro měnu EUR její Kurz. Do Kurzu se načte hodnota kurzu, kterou máte nastavenu u vybrané Cizí měny – (pevný kurz) nebo hodnota kurzu z aktuálního kurzovního lístku (denní kurz).

  Seznam cizích měn

   

  • Vyberete konstantní symbol, způsob úhrady a upravíte data.
  • Doplníte z Adresáře odběratele.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci FV001 – Tržby za zboží.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 20 – Dodání zboží do jiného členského státu.
  • V nabídce Přidat zásobu zvolíte Zásobu. Otevře se Seznam zásob na skladě, kde vyberete ve skupině Lodě zásobu Raft Caňon. Jelikož se jedná o skladovou kartu s evidencí výrobních čísel, je pole Počet MJ nepřístupné. Tlačítkem Přidat a Vybrat výrobní číslo se zobrazí Seznam výrobních čísel, zde označíte dva řádky a tlačítkem OK kartu uložíte.
  • Seznam zásob opustíte tlačítkem Zavřít.
  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • Částky na faktuře jsou přepočítány podle nastaveného kurzu. Tlačítkem EUR (cizí měna) přepínáte zobrazování celkové částky v Kč nebo v cizí měně.
  • Tlačítkem OK kartu faktury uložíte.
  • Nezapomeňte, že při dodání zboží do jiného členského státu je třeba vyplnit Souhrnné hlášení (karta Účetnictví / DPH).

   

  Vystavená faktura v cizí měně

  Vystavený Opravný daňový doklad (dobropis)

  „Dobropis“ se skladovou položkou

  Příklad:
  Firma Outdoor Sport s.r.o. vrátila 2 ks Stanu Camping a žádá vystavení dobropisu.
  Postup:

  • Nejprve si zadáte vystavenou fakturu standardním postupem.
  • Následně na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené nastavíte v seznamu faktur kurzor na tuto fakturu a kliknete na tlačítko Dobropis.
  • Zobrazí se karta Vystavené faktury pro dobropis. Je zde navíc pole Uplatnění DPH. To je důležité datum pro plátce DPH, podle tohoto data se faktura zahrne do příslušného období přiznání k DPH.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Vyberete konstantní symbol, způsob úhrady a upravíte data.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci FV004 – Vydaný dobropis – zboží.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 01,02 – Uskutečněné zdanitelné plnění tuzemsko.
  • Zkontrolujte, zda je zatržený přepínač Dobropis. Program potom sám upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
  • Na Kartě položky faktury do pole Počet MJ zadejte počet 2. Počet MJ se zadává kladně. Prodejní cena je však už záporná.

  Položka opravného dokladu

   

  • Tlačítkem OK položku uložíte. Seznam zásob ukončíte tlačítkem Zavřít.
  • Dobropis je nyní hotový. Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.

  POZNÁMKA: Pokud vystavujete opravný daňový doklad, musíte na fakturu do textu doplnit důvod vystavení daňového dokladu (např. vrácení zboží, reklamace atd.).

  • Dobropis uložíte tlačítkem OK. Tímto krokem dojde zároveň k příjmu zboží na sklad. Automaticky vygenerovanou Skladovou příjemku si můžete prohlédnout v nabídce Sklad/ Skladové doklady. Pozn. Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace záložka Fakturace, spodní záložka Skladové doklady si můžete nastavit tisk skladových dokladů při fakturaci.
  • Po obdržení potvrzení o doručení dobropisu doplníte pole Uplatnění DPH. S tímto datem se doklad zahrne do příslušného období přiznání k DPH.

  Vystavený opravný daňový doklad

   

  „Dobropis“ s volnou položkou

  Příklad:
  Firma SPORT, a.s. vyfakturovala firmě Sportovní potřeby s.r.o. 5 hodin konzultace po 700,- Kč. Dohodnutá cena však byla jen 600,- Kč za hodinu. Firma Sportovní potřeby s.r.o. na tento rozdíl požaduje dobropis.
  Postup:

  • Nejprve si zadáte vystavenou fakturu standardním postupem.
  • Následně na kartě Obchod / Prodej / Faktury vystavené v seznamu faktur nastavíte kurzor na tuto fakturu a kliknete na tlačítko Dobropis.
  • Zobrazí se karta Vystavené faktury. Je zde navíc pole Datum doručení. Toto datum je důležité pro plátce DPH, podle tohoto data se faktura zahrne do příslušného období přiznání k DPH.
  • Číslo dokladu se generuje automaticky podle nastavení Číselných řad (karta Money / Možnosti a nastavení / Číselné řady) nebo podle nastavení v Typu vystavené faktury.
  • Vyberete konstantní symbol, způsob úhrady a upravíte data.
  • Do pole Hradit vyberete, jak budete fakturu hradit.
  • Do pole Předkontace vyberete předkontaci FV005 – Vydaný dobropis – služby.
  • Do pole Členění DPH vyberete 19Ř 01,02 – Uskutečněné zdanitelné plnění tuzemsko.
  • Zkontrolujte, zda je zatržený přepínač Dobropis. Program potom sám upravuje funkce zejména při zaúčtování dokladu.
  • Otevře se Karta položky faktury a opravíte prodejní cenu – ta se zadává vždy záporná, tedy -100,- Kč a v poli Počet MJ necháte 5. Položku uložíte tlačítkem OK.

  Položka opravného daňového dokladu

   

  • Celková částka dokladu je záporná, částka Zbývá proplatit je vždy kladná.
  • Dobropis uložíte tlačítkem OK.
  • Po obdržení potvrzení o doručení dobropisu doplňte pole Uplatnění DPH. S tímto datem se doklad zahrne do příslušného období přiznání k DPH.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close