Účetní a daňový servis

Novinky z oblasti účetní a daňové legislativy zpracovávají pro klienty Solitea Česká republika zkušení daňoví odborníci. Reagují na ty nejdůležitější legislativní změny ze všech daňových oblastí.

Chcete automatické upozornění na každý nový článek? Nastavte si RSS infokanál!

Autoři účetního a daňového servisu

Prekluzivní lhůta v daňovém řádu a v zákoně o daních z příjmů

V poslední době jsem se několikrát setkal s dotazy na téma, od kterého období můžou klienti skartovat své účetnictví či daňovou evidenci. S touto otázkou úzce souvisí problematika prekluzivní lhůty, které je věnován tento článek. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Drtivá většina daňových subjektů, ať již při zahájení podnikání nebo při dosažení jakéhokoliv jiného příjmu, řeší otázku, jak s dosaženým příjmem (nebo také ztrátou) naložit, zda mu vzniká povinnost podat daňové přiznání, jakým způsobem stanovit základ daně z příjmů a následně vypočítat samotnou daň. Samotným podáním daňového přiznání je zahájeno vyměřovací řízení, jehož posláním je správně stanovit daň. Pokud v přiznání (tvrzení) nenalezne správce daně nějaké nesrovnalosti či mu nejsou známy jiné okolnosti, ohledně niž by byl nucen zahájit postup pro odstranění pochybností, dochází k tzv. konkludentnímu vyměření daně. Všichni víme, že správce daně může následně – po vyměření – zahájit daňovou kontrolu, kterou zjišťuje, zda daň byla stanovena ve správné výši. V této souvislosti vyvstává otázka, zda existuje nějaká překážka pro provedení daňové kontroly.

Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží

Začátkem ledna byla zveřejněna informace Generálního finančního ředitelství k problematice přepravy a služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz zboží z pohledu daně z přidané hodnoty. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo informaci pod č. j. 103102/17/7100-20116-050701 (dále jen „Informace“) jako reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci C-288/16 L. Č., ve kterém šlo o posouzení, zda služby vážící se na vývoz zboží jsou od DPH osvobozeny či nikoliv. Jak z Informace vyplývá, bude finanční správa aplikovat jednotný dále uvedený postup k výkladu § 69 zákona o dani z přidané hodnoty od 1. března 2018. I. Rozsudek SDEU Ve zkoumaném případě byly poskytovány služby vztahující se k vývozu zboží subdodavatelem, který tyto služby od DPH osvobodil. Podle SDEU nebylo pochyb o tom, že se sice jedná o služby spojené s vývozem, ale nebyla naplněna podmínka uvedená v čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2016/112/ES – musí se jednat o přímou vazbu na

Dlouhodobý hmotný majetek

Pojem dlouhodobý hmotný majetek je zcela nepochybně známým pojmem, který je součástí našeho právního řádu téměř tři desetiletí. V praxi se však můžeme setkat s používáním obdobně znějících pojmů – hmotný majetek popřípadě dlouhodobý majetek. Zda se jedná o totožné pojmy, zmíníme v tomto článku. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Pokud se budeme zabývat hmotným majetkem z pohledu účetních a daňových předpisů, lze najít skutečně tři obdobně znějící pojmy: dlouhodobý hmotný majetek, hmotný majetek a dlouhodobý majetek. Jedná se pojmy z tří různých právních předpisů – dlouhodobý hmotný majetek je pojem účetní, hmotný majetek definuje zákon o daních z příjmů a konečně dlouhodobý majetek je pojmem ze zákona o dani z přidané hodnoty. Není pochyb o tom, že abychom mohli s danými pojmy správně pracovat v oblasti účetní a daňové, je nezbytné znát, co jednotlivé kategorie obsahují, jaké mají společné průniky a naopak v čem se liší. Ambicí tohoto článku není detailně definovat jednotlivé položky, které patří do té či oné kategorie, záměrem je upozornit, že se

Okamžik vzniku příjmu při platbě přes platební bránu

Některým obchodníkům vedoucím daňovou evidenci, kterým je hrazeno za jejich zboží či služby prostřednictvím platební brány, může být přínosný koordinační výbor projednaný v  listopadu 2017. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Pokud si při nákupu v e-shopu (dále také „prodejce“) zákazník vybere možnost úhrady prostřednictvím platební brány (např. GoPay) může u prodejce vedoucího daňovou evidenci vznikat problém s určením okamžiku, ve kterém vzniká prodejci příjem pro účely daně z příjmů fyzických osob. Právě touto problematikou se zabýval koordinační výbor s číslem 513/15.11.17 (dále jen „KV“). Troufám si říct, že argumentace autorů KV – zvláště při zmiňování judikatury Nejvyššího správního soudu – může být přínosná nejenom pro provozovatele e-shopů, ale také pro poplatníky s příjmy z nájmu, kteří jsou v postavení spoluvlastníků nebo kteří si nechávají nájemné posílat např. na účet správce nemovitosti. Zpět však k platebním bránám. Fungování úhrady přes platební bránu lze rozdělit do dvou časových okamžiků: Zákazník uhradí za nakoupenou službu či zboží instituci elektronických peněz (dále jen „banka“). Touto úhradou zaniká dluh

Změny v sazbách pro poskytování cestovních náhrad v roce 2018

S příchodem nového roku dochází již tradičně ke změnám v sazbách u cestovních náhrad. V roce 2018 dochází ke změnám ve všech parametrech – změnila se sazba základní náhrady, sazby stravného při tuzemských pracovních cestách a také byly stanoveny nové průměrné ceny pohonných hmot.

Ústavní soud zasáhl do zákona o EET

V pátek 15. 12. 2017 byl zveřejněn nález pléna Ústavního soudu ČR (dále jen „Nález“), podle kterého dochází ke zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb.

Výjimky z EET

Vláda využila svého zákonného oprávnění a vyloučila z povinnosti evidovat tržby některé subjekty. Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177 Dne 14. listopadu 2017 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 376/2017 Sb., podle kterého nemusí evidovat tržby těžce zrakově postižené osoby a prodejci sladkovodních ryb. I. Těžce zrakově postižené osoby Tato výjimka má trvalý charakter, tzn. je bez časového omezení. Aby se jednalo o tržbu vyloučenou z evidence tržeb, musí se jednat o poplatníka daně z příjmů fyzických osob splňujícího následující podmínky: je mu přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, nemá zaměstnance či spolupracující osobu podle zákona o daních z příjmů, ledaže by i tyto osoby samy splňovaly podmínku uvedenou v písmenu a), není společníkem společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), ledaže by všichni společníci společnosti splňovali podmínku uvedenou v písmenu a), a tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a). II. Tržby z prodeje sladkovodních ryb Na rozdíl od

Elektronická evidence náhradního plnění

S postupující digitalizací státní správy se čím dál častěji setkáváme a budeme zcela nepochybně setkávat i v budoucnu s různými typy elektronicky vedených evidencí. V posledních dvanácti měsících je hojně diskutovaná problematiku elektronické evidence tržeb, od října letošního roku přibývá elektronická evidence náhradního plnění.

Naše ocenění a certifikace

Tvoje firma, tvoje šance na úspěch Českých sto nejlepších 2005 IT produkt roku 2012 Microsoft Gold Certified Partner European Seal of e-Excellence IT Produkt roku 2012 Certifikace informačních systémů Money pro Windows Vista a Widows 7 IT produkt roku 2011 Microsoft Awards Winner 2011 Slovak Gold 2010 Ocenění Computerworld Excellent 2010 Ocenění IT časopisu CHIP IT Produkt roku 2010 Slovak Gold 2009 IT Produkt roku 2009 Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close