Napojení na službu Semafor CRIBIS

  Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR rovněž k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele – semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů.

  Charakteristika hodnocení Semafor CRIBIS.cz

  • hodnocení je určeno jako doplňující informační služba portálu CRIBIS.cz dostupná pro uživatele partnerských řešení služeb CRIBIS
  • důvod vytvoření tohoto systému hodnocení spočívá v pomoci Vám rychleji se orientovat v informacích o subjektech působících v ČR na základě výstupů z veřejně dostupných dat
  • služba je poskytována zdarma na základě údajů externích databází a to bez jakékoliv záruky se strany provozovatele
  • hodnocení je prováděno zejména k právnickým subjektům vedených při Obchodním rejstříku.
  • prostřednictvím hodnocení Semafor CRIBIS.cz nejsou hodnoceny subjekty se sídlem mimo území ČR. Tyto informace jsou dostupné prostřednictvím služby SkyMinder.com, kterou na území ČR zastupuje společnost CCB.
  • hodnocení je sestavováno společností CCB – Czech Credit Bureau, a.s. a to 12x ročně a to cca. v měsíčním intervalu
  • využití informací použitých v hodnocení Semafor CRIBIS a vyplývajících z veřejných zdrojů je plně na uživateli a provozovatel služby nenese žádnou odpovědnost za veškerá rozhodnutí přijatá v souvislosti s těmito informacemi
  • vzhledem k povaze a nastavení aktualizace služby Semafor CRIBIS doporučuje provozovatel ověřovat aktuální stav informací v příslušných informačních zdrojích nebo prostřednictvím komerční služby CRIBIS.cz (testovací účet je dostupný po registraci ZDARMA)
  • poskytovatel hodnocení Semafor CRIBIS.cz nenese žádnou odpovědnost za chybné, mylné nebo zavádějící informace čerpané ve zdrojových databázích uvedených dále v popisu jednotlivých stupňů

  Červená barva Semaforu CRIBISČervená barva Semaforu CRIBIS

  ubjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu CRIBIS (k času 23:59)

  • měly v Insolvenčním rejsříku záznam odpovídající stavu „V úpadku“ nebo „Prohlášený konkurz“
  • byly vedeny v Evidenci úpadců ve stavu „Prohlášený konkurz“
  • měli zjištěny neuhrazené závazky po splatnosti vůči VZP nebo ZPMV ve výši vyšší než 100 tis. Kč. Rozhodujícím pro zařazení je stav těchto zdrojů ke dni předcházejícímu dni aktualizace Semaforu CRIBIS. Tato informace může mít zpoždění dle aktualizace zdrojů cca. 1 měsíc
  • byly v likvidaci nebo vstoupili do likvidace podle zdroje ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
  • byly vymazány z Obchodního rejstříku

  UPOZORNĚNÍ: Do této kategorie nejsou zahrnuty informace z komerčních či neveřejných dlužnických databází. Tyto informace mohou být součástí přístupu k databázi CRIBIS.cz, která je průběžně rozšiřována o nové zdroje informací vč. zdrojů této povahy.

  DOPORUČENÍ: Konkrétní situaci hodnoceného subjektu máte možnost ověřit z celé řady veřejně dostupných zdrojů nebo prostřednictvím vašeho vlastního účtu na portálu CRIBIS.cz. O zkušební přístup ZDARMA na odbobí až 30-ti dnů máte možnost zažádat postřednictvím z těchto stránek. Seznamte se s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz ve srovnání se službou Semafor CRIBIS nebo zdlouhavým vyhledáváním informací na internetu.

  Žlutá barva Semaforu CRIBISŽlutá barva Semaforu CRIBIS

  subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu CRIBIS (k času 23:59)

  • u kterých probíhá exekuce na majetek nebo exekuce na obchodní podíl (zdrojem pro tuto informaci je příslušný zápis u subjektu vObchodním rejstříku)
  • měly v Insolvenčním rejstříku záznam v roli dlužníka odpovídající jinému stavu než „V úpadku“ a „Prohlášený konkurz“, tzn. že buďto byl teprve podán návrh na insolvenci nebo vlastní řízení stále probíhá a nebylo doposud příslušným soudem přijato příslušné rozhodnutí odpovídající stavům „V úpadku“ nebo „Prohlášený konkurz“, nebo bylo řízení ukončeno a konečný stav je různý od stavu „V úpadku“ a „Prohlášený konkurz“
  • byly vedeny v Evidenci úpadců v roli dlužníka ve stavu „Prohlášený konkurz“ a tento stav byl ukončen v průběhu posledních tří let (tj. od roku 2008 včetně).
  • na základě zveřejněných účetních výkazů dostupných prostřednictvím Sbírky listin (ne starších než dva roky) vykazovali výrazně podprůměrné hodnoty finančního zdraví. Hodnocený stupeň odpovídá stupni hodnocení ukazatele CCB Index na hodnotě jedna hvězda z pěti možných (bližší info viz. vzory zpráv CRIBIS.cz)
  • V použité metodice je zohledňována celá řada ukazatelů týkající se finančního zdraví společnosti, které je možné rozdělit na dvě vzájemně propojené oblasti. Finanční a nefinanční ukazatele. Z finančních ukazatelů pro tento stupeň hodnocení jsou významné (ne však rozhodující) hodnoty jako jsou:
   • celková zadluženost
   • likvidita
   • rentabilita
   • ziskt/ztráta
   • tržby

  UPOZORNĚNÍ: Zařazení subjektu do Žluté barvy Semaforu CRIBIS automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči svým dodavatelům špatnou nebo dobrou platební morálku nebo neplatí své závazky včas. Toto hodnocení na základě dostupných informačních zdrojů indikuje, že může mít subjekt ztíženou nebo velmi ztíženou pozici (dle povahy konkrétní situace) svým závazkům vůči dodavatelům dostát. Konkrétní situaci subjektu proto vždy doporučujeme prověřit v dostupných zdrojích důkladněji a to nejen při uzavírání nového obchodního vztahu, ale i při uzavírání obchodních případů se stávajícím odběratelem. Toto doporučujeme zejména u obchodních případů s vyšším objemem plnění (opět dle konkrétní situace – faktury řádově ve stovkách tisíc Kč, případně desítkách tisíc u menších společností).

  DOPORUČENÍ: Konkrétní situaci hodnoceného subjektu máte možnost ověřit z celé řady veřejně dostupných zdrojů nebo prostřednictvím vašeho vlastního účtu na portálu CRIBIS.cz. O zkušební přístup ZDARMA na odbobí až 30-ti dnů máte možnost zažádat postřednictvím z těchto stránek. Seznamte se s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz ve srovnání se službou Semafor CRIBIS nebo zdlouhavým vyhledáváním informací na internetu.

  Zelená barva Semaforu CRIBISZelená barva Semaforu CRIBIS

  subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu CRIBIS (k času 23:59)

  • plní zákonnou povinnost zveřejňování účetních výkazů na Sbírce listin. Zároveň platí, že z těchto zveřejněných účetních výkazů dostupných prostřednictvím Sbírky listin (ne starších než dva roky) byl zjištěn průměrný, nadprůměrný nebo velmi dobrý ekonomický stav subjektu, který dává předpoklady ke  standardnímu chování z hlediska platební morálky subjektu a zároveň není zjištěna skutečnost, která by opravňovala zařazení subjektu do kategorií označených červenou nebo žlutou barvou. Pro hodnocení subjektu byla použita interní metodika CRIBIS.cz vyvinutá a dlouhodobě testovaná analytickým oddělením CCB zejména pro potřeby bankovního sektoru. Hodnocený stupeň odpovídá stupni hodnocení ukazatele CCB Index v rozmezí 3 až 5-ti hvězd z maximálně pěti možných (bližší info viz. vzory zpráv CRIBIS.cz).
  • V použité metodice je zohledňována celá řada ukazatelů týkající se finančního zdraví společnosti, které je možné rozdělit na dvě vzájemně propojené oblasti. Finanční a nefinanční ukazatele. Z finančních ukazatelů jsou pro hodnocení významné (ne však rozhodující) hodnoty jako jsou:
   • celková zadluženost
   • likvidita
   • rentabilita
   • zisk
   • tržby

   Z nefinančních ukazatelů jsou pro hodnocení významné (ne však rozhodující) hodnoty jako jsou:

   • hodnocení oboru podnikání subjektu
   • hodnocení regionu ve kterém subjekt podniká

  Společnost tak může být hodnocena Zelenou barvou Semaforu CRIBIS pokud převážná většina těchto ukazatelů vykazuje průměrnou nebo nadprůměrnou úroveň. Do této kategorie nejsou zahrnuty informace z komerčních či neveřejných dlužnických databází.

  UPOZORNĚNÍ: Zařazení subjektu do kategorie Zelené barvy Semaforu CRIBIS automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči všem svým dodavatelům dobrou platební morálku. Toto hodnocení pouze indikuje, že pro dobrou platební morálku má společnost ze střednědobého horizontu ekonomicky obhajitelné předpoklady.

  DOPORUČENÍ: Konkrétní situaci hodnoceného subjektu máte možnost ověřit z celé řady veřejně dostupných zdrojů nebo prostřednictvím vašeho vlastního účtu na portálu CRIBIS.cz. O zkušební přístup ZDARMA na odbobí až 30-ti dnů máte možnost zažádat postřednictvím z těchto stránek. Seznamte se s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz ve srovnání se službou Semafor CRIBIS nebo zdlouhavým vyhledáváním informací na internetu.

  Subjekty nejsou hodnoceny žádnou barvou Semaforu CRIBIS v následujících případech:

  • subjekt není právnickou osobou se sídlem na území v ČR, nemá informační povinnost a neposkytl CCB nebo společnostem spolupracujícím s CCB souhlas se zveřejněním finančních výkazů prostřednictvím služeb CRIBIS a stav informací v definovaných zdrojích neodpovídá žádnému ze stavů uvedených v této definici Hodnocení Semafor CRIBIS
  • subjekt, který má a řádně plní informační povinnost, ale dle metodiky portálu CRIBIS.cz hodnocený stupeň odpovídá stupni hodnocení ukazatele CCB Index dvě hvězdy z maximálně pěti možných (bližší info o hodnocení viz. vzory zpráv CRIBIS.cz), tzn. že ekonomickou situaci subjektu není možné zařadit mezi subjekty hodnocené zelenou barvou Semaforu CRIBIS, ale zároveň není dle finančních výkazů finanční situace subjektu natolik významná aby byl zařazen mezi subjekty hodnocené žlutou barvou. Konkrétní situaci takového subjektu proto doporučujeme vždy vyhodnotit prostřednictvím výstupů Služeb CRIBIS ve kterých jsou dostupné
  • subjekt, který má Informační povinnost, ale není prokazatelné, že ji řádně plní, což v tomto případě znamená, že na Sbírce listin není dostupný finanční výkaz v čitelné podobě a to za alespoň jedno z posledních dvou aktuálních uzavřených účetních období

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close