Pozvánka na řádnou valnou hromadu


POZVÁNKA

Představenstvo společnosti vás zve

na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Solitea Česká republika, a.s.

IČO: 25568736,

se sídlem Brno – Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3012

která se bude konat dne 23. 10. 2014 v 10.00 hod. v sídle společnosti, zasedací místnost

Na programu jednání valné hromady bude:

  • zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  • volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů
  • zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za hospodářský rok 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014 a o stavu majetku společnosti
  • schválení výroční zprávy společnosti za hospodářský rok 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014, včetně zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami
  • zpráva dozorčí rady a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za hospodářský rok 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014
  • schválení řádné účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014, včetně návrhu na rozdělení zisku
  • rozhodnutí o udělení souhlasu valné hromady s uzavřením smlouvy o povinném auditu s určeným auditorem, pro období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015
  • závěr valné hromady

Hlavní údaje řádné účetní závěrky hospodářského roku 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014

Aktiva celkem 143.304,- tis. Kč Pasiva celkem 143.304,- tis. Kč
Stálá aktiva 86.639,- tis. Kč Vlastní kapitál 75.213,- tis. Kč
Oběžná aktiva 55.546,- tis. Kč Cizí zdroje 43.144,- tis. Kč
Hospodářský výsledek 18.198,- tis. Kč  

Účetní závěrka, výrok auditora, výroční zpráva společnosti, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, každý pracovní den, od 8:00 hod do 15:00 hod.

Upozornění akcionářům:

Prezentace akcionářů se koná od 9.30 hod v sídle společnosti. Při prezentaci se akcionáři prokážou platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně dne 22. 9. 2014

Martin Cígler,
předseda představenstva,
Solitea Česká republika,a.s.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close