Pozvánka VHPředstavenstvo společnosti Solitea Česká republika, a.s.

se sídlem Brno – Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00,

IČO: 25568736,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3012

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Solitea Česká republika, a.s.

na den 18. 6. 2014 v 10:00 hodin,

která se bude konat

na adrese sídla společnosti: Brno – Ponava, Drobného 555/49, PSČ 602 00,

s tímto programem :

PROGRAM:

  • Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
  • Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
  • Schválení mzdy osoby blízké členu představenstva
  • Závěr

Návrh usnesení k bodu II. pořadu jednání:

  • Valná hromada schvaluje podle § 59 zákona o obchodních korporacích uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností a panem Martinem Cíglerem, nar. 25. 6. 1964, bytem Brno, Högrova 17, PSČ: 612 00, ve znění předloženém představenstvem, s účinností smlouvy od 1. 7. 2014.

Odůvodnění návrhu:

Návrh vyplývá z ust. § 59 zákon a o obchodních korporacích, podle něhož se smlouva o výkonu funkce sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Není-li odměňování ve smlouvě sjednáno v souladu se zákonem o obchodních korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný. Pan Martin Cígler vykonává funkci předsedy představenstva společnosti. Dozorčí rada společnosti vyslovila svůj souhlas s uzavřením smlouvy dne 18. 6. 2014.
Návrh smlouvy o výkonu funkce předložený představenstvem je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den v době od 9 do 15 hodin.

Návrh usnesení k bodu III. pořadu jednání:

  • Valná hromada schvaluje výši mzdy paní Yvetty Cíglerové, nar. 25. 5. 1964, bytem Brno, Högrova 17, PSČ: 612 00, která je ve společnosti zaměstnána jako dokumentaristka na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 13. 9. 2000.

Odůvodnění návrhu:

Návrh vyplývá z ust. § 61 odst. 1 a 3 zákona o obchodních korporacích, podle něhož musí být mzda zaměstnance, který je současně osobou blízkou členovi statutárního orgánu schválena valnou hromadou společnosti. Paní Yvetta Cíglerová je zaměstnancem společnosti a zároveň je manželkou předsedy představenstva společnosti, pana Martina Cíglera. Dozorčí rada společnosti vyslovila svůj souhlas s výši mzdy paní Yvetty Cíglerové dne 18. 6. 2014.

Upozornění akcionářům:

Prezentace akcionářů se koná od 9.45 hod v sídle společnosti. Při prezentaci se akcionáři prokážou platným občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti), v případě zastupování předloží zástupce písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce kromě uvedených dokladů rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Brně dne 16. 5. 2014

Martin Cígler, předseda představenstva

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close